Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

girlyeah
8347 5b9e
Reposted fromDistantshores Distantshores viavertheer vertheer
5323 d2f1 500
Reposted fromtwice twice viavertheer vertheer

June 18 2015

0602 3b92 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaelegie elegie

June 15 2015

girlyeah
girlyeah
9308 30eb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaua maua
girlyeah
girlyeah
6949 9f4d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami

June 14 2015

girlyeah

June 04 2015

5443 e566 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatwice twice

May 28 2015

girlyeah
4487 8bb7 500
Joseph Lorusso

May 25 2015

1941 f0d0
Reposted fromtwice twice viasalami salami

May 24 2015

girlyeah
2720 ea00
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami

May 21 2015

girlyeah
Flaubert Method

May 19 2015

girlyeah
5102 cd9d
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viasalami salami

May 18 2015

girlyeah
8901 eeb9 500
Reposted byzamknioczyMirrrr96dariannnamorelightdimetylotryptamina

May 17 2015

girlyeah
(31) tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice
girlyeah
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viasalami salami
girlyeah
2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viaxcuzme xcuzme

May 13 2015

girlyeah

May 12 2015

girlyeah

/Z. Herbert/

Czułość

Cóż ja z tobą czułości w końcu począć mam

czułości do kamieni do ptaków i ludzi

piwinnaś spać we wnętrzu dłoni na dnie oka tam

twoje miejsce niech cię nikt nie budzi

 

Psujesz wszystko zamieniasz na opak

streszczasz tragedię na romans kuchenny

idei lot wysokopienny

zmieniasz w stękania eksklamacje szlochy

 

Opisać to jest zabić bo przecież twoja rola

siedzieć w ciemności pustej chłodnej sali

samotnie siedzieć gdy rozum spokojnie gwarzy

w oku marmurów mgła i krople toczą się po twarzy

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl